تشخیص کرونا

یک پالس اکسیمتر در منزل می تواند بازی کرونا را به نفع شما تغییر دهد!!!

/puls-news-1

از خود می پرسید چگونه؟ در این مقاله می آموزید که پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج ضربان سنج چه کارایی در پیشگیری وتشخیص زود هنگام بیماری دارد.