دماسنج

ضرورت وجود تب سنج در منزل!!!

/thermometer-1

همانگونه که میدانید اکثر بیماری ها با تب شروع می شود.